Algemene Voorwaarden

Identiteit

Ladies Circle 55 Antwerpen (Verder “LC55) is een feitelijke vereniging. U kan ons bereiken via het e-mail adres lc55antwerpen@gmail.com. Verder functioneert onze voorzitster als contactpersoon.

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.lc55antwerpen.be. Door deze website te gebruiken verbindt u zich er toe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LC55 is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere informatie op deze website te kopiëren, verspreiden of te hergebruiken. Het intellectueel eigendom behoort toe aan LC55.

Rechtmatig gebruik

U verbindt zich er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

 • U verbindt zich ertoe om de website niet zo te gebruiken dat ze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
 • U verbindt zich ertoe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posten van computervirussen, voor transmissie of posten van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • U verbindt zich ertoe om de website niet zo te gebruiken dat u inbreuk pleegt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • U verbindt zich ertoe om de website niet te gebruiken voor posten en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van LC55.

Correctheid van informatie

LC55 streeft ernaar op deze website juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat LC55 niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LC55 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met LC55 te mogen claimen of te veronderstellen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod geven een indicatie doch kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. LC55 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • U draagt als klant de verantwoordelijkheid om het verzendadres juist in te voeren en dient deze gegevens steeds te controleren op juistheid. Eventuele extra verzendkosten voor het terughalen van het pakket of het verliezen van het pakket, zullen op de klant worden verhaald.
 • Bij de aankoop van producten kun je als consument de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product werd ontvangen door u of een vooraf door u aangewezen en aan LC55 bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen. Opengemaakte verbruiksvoorwerpen mogen niet worden geretourneerd. Als je van het herroepingsrecht gebruikmaakt, retourneer je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan LC55, conform de door LC55 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer je gebruik wil maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LC55. Dat doe je schriftelijk via lc55antwerpen@gmail.com. In de e-mail vermeldt u uitdrukkelijk dat u de aankoop ongedaan wenst te maken en vermeldt u ook de volgende gegevens: 
  –    naam
  –    adres
  –    telefoonnummer
  –    e-mailadres
  –    bestelnummer van je aankoop 
  –    datum van bestelling en ontvangst
  –    rekeningnummer
 • Na kenbaar te hebben gemaakt dat u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht stuurt u het product binnen 14 dagen retour. U moet kunnen bewijzen dat je de geleverde zaken tijdig hebt teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending.
 • Bij gebreke aan het volgen van bovengenoemde procedure is de koop definitief een feit.

Bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, richt u zich schriftelijk tot de contactpersoon waarmee u de overeenkomst afsloot, en dit op straffe van verval van het recht.

Kosten in geval van herroeping

 • In geval van herroeping van de overeenkomst zijn de kosten van terugzending ten uwe laste.
 • Reeds betaalde bedragen voor het product of de dienst worden door LC55 terug betaald nadat het product door LC55 opnieuw werd ontvangen. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode als de aankoop behoudens wijziging in onderling overleg.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang ermee door de klant kan er niet in terugbetaling worden voorzien.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • LC55 kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten in de in lid 2 en 3 opgesomde gevallen. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als LC55 dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, vóór het sluiten van de overeenkomst.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door LC55 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LC55 geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je de verzegeling hebt verbroken; voor hygiënische producten waarvan je de verzegeling hebt verbroken; voor verbruiksgoederen waarvan de verzegeling werd verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is tevens mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Wijzigingen

Als deze algemene voorwaarden wijzigen, vind je de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

LC55 kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. In geval van betwistingen i.v.m. deze website of de aankopen via deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor uw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat je akkoord gaat met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.